การจัดทำนวัตกรรมองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
การติดตามผลการดำเนินงาน
5 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลสรุปแบบการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
29 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ