หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสุกิจ สายสิงห์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงโทร:084-5071759

 • นางสาวจิราภร ชาญณรงค์

  หัวหน้าสำนักปลัด โทร :081-2721116

 • นายเฉลิม วิรุณรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่างโทร:089-9278465

 • นายเฉลิม วิรุณรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังโทร:089-9278465

 • นางสาวจิราภร ชาญณรงค์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร:081-2721116