กฎระเบียบ ข้อบังคับ อบต.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2556
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ 2556
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบการดำเนินการตามพรบ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 2562
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบค่าเช่าบ้าน 2562
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบค่ารักษาพยาบาล 2561
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบช่วยเหลือประชาชน
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ