คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS ) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS ) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
30 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ