การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
24 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ