Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
  ช่องทางแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
  นโยบายคุกกี้
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  การให้บริการ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานททางจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองนค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พ.ศ.2564-2570
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดินแดง
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ใช้เล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาาน
  แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
การเงินและบัญชี
 
  รายงานงบการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนเส้นทางความก้าวหน้า
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน
การปฏิบัติงาน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุม​สภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ดินแดง​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 3​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปี​ 2566
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 42 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
7 สิงหาคม​ 2566
ประชุม​สภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ดินแดง​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 3​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปี​ 2566
- ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์​การบริหารส่วน​ตำบล​ดินแดง​ เรื่อง​ งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปี​ พ.ศ.​2567​ วาระที่​ 1
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs