Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
  ช่องทางแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
  นโยบายคุกกี้
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  การให้บริการ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานททางจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองนค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พ.ศ.2564-2570
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดินแดง
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ใช้เล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ดินแดง
การเงินและบัญชี
 
  รายงานงบการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนเส้นทางความก้าวหน้า
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมคิด หมู่่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 87) 5 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมคิด หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,892 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ดู : 75) 7 ธ.ค. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 88) 12 ต.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 117) 19 ก.ย. 2565
ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 1 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมูที่ 4 ,5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 31 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 30 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 152) 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 125) 28 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (ดู : 129) 31 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 136) 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 126) 30 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหมอ - ย่านอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 216) 8 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 122) 30 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิโรจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง (ดู : 216) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 223) 8 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุประจำปี 2563 โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 95 รายการ (ดู : 236) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง - ช่องเขา (ตอนที่ 2)หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 334) 2 ส.ค. 2564
เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ดู : 233) 6 ก.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 303) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง - ช่องเขา (ตอนที่ 2 )หมู่ที่ 1,2และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร (ดู : 134) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 436) 31 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 322) 18 พ.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (ดู : 128) 5 พ.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 สาย (ดู : 136) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 365) 5 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 361) 16 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง - ช่องเขา หมู่ที่ 1,2และหมู่ที 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง 1 สาย (ดู : 120) 7 ธ.ค. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 223) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 236) 18 มี.ค. 2563
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนในตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม 8,371 เมตร และฝังท่อระบายน้ำ (ดู : 304) 7 มี.ค. 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซม(ถมหลุมบ่อ)ถนนสายช่องเหรียงม.2,ถนนสายสมคิด ม.2, ถนนสายซอยอ่่างทองม.2, ถนนสายซอยควนแก้ว - หน้าเขา ม.2, ถนนสายซอยทุ่งคาทอง 2 ม.6, ถนนสายซอยทุ่งคาทอง3 ม.6, ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 293) 16 ม.ค. 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซม (ถมหลุมบ่อ) ถนนสายปลายทาง-ช่องเขา หมู่ที่ 1 - 3,ถนนสายควนยาว - ไร่โนด หมู่ที่ 4 - 6 และวซ่อมแซมท่อระบายถนนสายทุ่งคาทอง- สระแก้ว หมู่ที่ 6 (ดู : 274) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซม(ถมหลุมบ่อ) ถนนสายทุ่งคาทอง-ไร่คอก,ถนนสายสปก.หมู่ที่ 6 , ถนนสายไร่โนด,ถนนสายคอสะพานและถนนสายซอยอินทร์ธร ระยะทาง 7,700 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 289) 31 ต.ค. 2561
ประกาศ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 299) 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 319) 11 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 310) 22 ส.ค. 2561
ประากาศราคาประมาณราคาก่อสร้างหอถังประปรหมู่บ้านหมู่ที่ 6 (ดู : 273) 20 ส.ค. 2561
ประกาศแสดงงบประมาณก่อสร้างโครงการระบบหอถังประปาหมู่ที่ 6 (ดู : 302) 20 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs