Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  อำนาจหน้าที่
  มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service
  กระดานถาม - ตอบ
  ช่องทางแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
  แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนสุขภาพชุมชน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ใช้เล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี
การเงินและบัญชี
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิโรจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง (ดู : 3) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 8 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุประจำปี 2563 โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 95 รายการ (ดู : 8) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง - ช่องเขา (ตอนที่ 2)หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 100) 2 ส.ค. 2564
เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ดู : 23) 6 ก.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 106) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 234) 31 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 119) 18 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 5 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 141) 16 มี.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 20) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 20) 18 มี.ค. 2563
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนในตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม 8,371 เมตร และฝังท่อระบายน้ำ (ดู : 101) 7 มี.ค. 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซม(ถมหลุมบ่อ)ถนนสายช่องเหรียงม.2,ถนนสายสมคิด ม.2, ถนนสายซอยอ่่างทองม.2, ถนนสายซอยควนแก้ว - หน้าเขา ม.2, ถนนสายซอยทุ่งคาทอง 2 ม.6, ถนนสายซอยทุ่งคาทอง3 ม.6, ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 84) 16 ม.ค. 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซม (ถมหลุมบ่อ) ถนนสายปลายทาง-ช่องเขา หมู่ที่ 1 - 3,ถนนสายควนยาว - ไร่โนด หมู่ที่ 4 - 6 และวซ่อมแซมท่อระบายถนนสายทุ่งคาทอง- สระแก้ว หมู่ที่ 6 (ดู : 76) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซม(ถมหลุมบ่อ) ถนนสายทุ่งคาทอง-ไร่คอก,ถนนสายสปก.หมู่ที่ 6 , ถนนสายไร่โนด,ถนนสายคอสะพานและถนนสายซอยอินทร์ธร ระยะทาง 7,700 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 31 ต.ค. 2561
ประกาศ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 95) 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 77) 11 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 91) 22 ส.ค. 2561
ประากาศราคาประมาณราคาก่อสร้างหอถังประปรหมู่บ้านหมู่ที่ 6 (ดู : 76) 20 ส.ค. 2561
ประกาศแสดงงบประมาณก่อสร้างโครงการระบบหอถังประปาหมู่ที่ 6 (ดู : 76) 20 ส.ค. 2561
ประกาศรายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบหอถ้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ดู : 81) 20 ส.ค. 2561
ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 70) 20 ส.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ดู : 88) 15 พ.ค. 2561
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 105) 5 เม.ย. 2561
เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 102) 22 มี.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยควนปละ หมู่ที่ ๑,ซอยหมอนอม หมู่ที่ ๒-๖ ,ซอยหน้าควร หมู่ที่ ๕-๖,ซอยมวลชลพัฒนา๑ หมู่ที่ ๕,ซอยสมนึก หมู่ที่ ๖,ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖,ซอยหมอเถี้ยกพร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด และซอยโกค้ำฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 99) 12 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสระแก้ว ตอนที่ 3 (ดู : 153) 17 ส.ค. 2560
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชุมทอง 1 (ดู : 154) 17 ส.ค. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 213) 6 ธ.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 198) 6 ธ.ค. 2559
ประกาศผลผู้ชนะกาาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 532) 6 ธ.ค. 2559
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 185) 31 ต.ค. 2559
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 185) 31 ต.ค. 2559
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 161) 31 ต.ค. 2559
ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการจ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดู : 213) 4 พ.ค. 2559
โครงการต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 4 ,5 และหมู่ที่ 6 (ดู : 169) 29 เม.ย. 2559
โครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 181) 12 เม.ย. 2559
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 จุด (หมู่ที่ 1,4,5 และ หมู่ที่ 6) ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 234) 12 เม.ย. 2559
โครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 (ดู : 141) 4 เม.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs