Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  facebook อบต.ดินแดง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  E-Service
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การดาวน์โหลดเอกสาร
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการในการจดมาตรวัดน้ำประปาในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 24) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 25) 26 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 16) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 12) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 17) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ (ดู : 14) 18 พ.ค. 2563
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาพัสดุ (อาหารเสริม นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (ดู : 16) 15 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) (ดู : 16) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ดู : 15) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการในการจดมาตรวัดน้ำประปาในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 17) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ (ดู : 22) 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 19) 27 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ดู : 24) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 23) 22 เม.ย. 2563
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 24) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 24) 16 เม.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนทอง ตอนที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 24) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน (ดู : 24) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID - 19) (ดู : 19) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID - 19) (ดู : 18) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) (ดู : 22) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย (ดู : 19) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 19) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดดำเนินการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ (ดู : 19) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 19) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 23) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนาคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 21) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการในการจดมาตรวัดน้ำประปาในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 23) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อืน(ซัมเมิร์ส) (ดู : 24) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหน้ากากอนามัย (ดู : 23) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) (ดู : 22) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 22) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ด้านภาษาไทย "การเขียนคำให้ถูกต้อง" ตามโครงการรักการอ่าน (ดู : 22) 23 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 21) 23 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก (ดู : 21) 19 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 20) 19 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 25) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกรุยทางถางป่าสองข้างทาง ถนนสานขอนพอ - ปลายทับใหม่ (ดู : 20) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 19) 12 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190
โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : 075-818606 ต่อ 10 E-mail Address : dindang_60 @hotmail.com     www.dindang.go.th
  Copyright © 2016. dindang.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs