Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service
  ช่องทางแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานททางจริยธรรม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนสุขภาพชุมชน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ใช้เล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ดินแดง
การเงินและบัญชี
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 5) 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 2) 28 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (ดู : 3) 31 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 4) 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 5) 30 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหมอ - ย่านอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 85) 8 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 3) 30 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิโรจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง (ดู : 91) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 8 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุประจำปี 2563 โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 95 รายการ (ดู : 105) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง - ช่องเขา (ตอนที่ 2)หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 201) 2 ส.ค. 2564
เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ดู : 108) 6 ก.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 190) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง - ช่องเขา (ตอนที่ 2 )หมู่ที่ 1,2และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร (ดู : 8) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 316) 31 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 205) 18 พ.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (ดู : 8) 5 พ.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 สาย (ดู : 13) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 232) 5 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 224) 16 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง - ช่องเขา หมู่ที่ 1,2และหมู่ที 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง 1 สาย (ดู : 5) 7 ธ.ค. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 104) 15 เม.ย. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 106) 18 มี.ค. 2563
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนในตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม 8,371 เมตร และฝังท่อระบายน้ำ (ดู : 179) 7 มี.ค. 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซม(ถมหลุมบ่อ)ถนนสายช่องเหรียงม.2,ถนนสายสมคิด ม.2, ถนนสายซอยอ่่างทองม.2, ถนนสายซอยควนแก้ว - หน้าเขา ม.2, ถนนสายซอยทุ่งคาทอง 2 ม.6, ถนนสายซอยทุ่งคาทอง3 ม.6, ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 167) 16 ม.ค. 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซม (ถมหลุมบ่อ) ถนนสายปลายทาง-ช่องเขา หมู่ที่ 1 - 3,ถนนสายควนยาว - ไร่โนด หมู่ที่ 4 - 6 และวซ่อมแซมท่อระบายถนนสายทุ่งคาทอง- สระแก้ว หมู่ที่ 6 (ดู : 155) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซม(ถมหลุมบ่อ) ถนนสายทุ่งคาทอง-ไร่คอก,ถนนสายสปก.หมู่ที่ 6 , ถนนสายไร่โนด,ถนนสายคอสะพานและถนนสายซอยอินทร์ธร ระยะทาง 7,700 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 31 ต.ค. 2561
ประกาศ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 176) 18 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 172) 11 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 177) 22 ส.ค. 2561
ประากาศราคาประมาณราคาก่อสร้างหอถังประปรหมู่บ้านหมู่ที่ 6 (ดู : 150) 20 ส.ค. 2561
ประกาศแสดงงบประมาณก่อสร้างโครงการระบบหอถังประปาหมู่ที่ 6 (ดู : 179) 20 ส.ค. 2561
ประกาศรายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบหอถ้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ดู : 161) 20 ส.ค. 2561
ประกาศขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 146) 20 ส.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ดู : 163) 15 พ.ค. 2561
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 180) 5 เม.ย. 2561
เปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 184) 22 มี.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยควนปละ หมู่ที่ ๑,ซอยหมอนอม หมู่ที่ ๒-๖ ,ซอยหน้าควร หมู่ที่ ๕-๖,ซอยมวลชลพัฒนา๑ หมู่ที่ ๕,ซอยสมนึก หมู่ที่ ๖,ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖,ซอยหมอเถี้ยกพร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด และซอยโกค้ำฝังท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 181) 12 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสระแก้ว ตอนที่ 3 (ดู : 229) 17 ส.ค. 2560
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชุมทอง 1 (ดู : 229) 17 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs