Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  อำนาจหน้าที่
  มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service
  กระดานถาม - ตอบ
  ช่องทางแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
  แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนสุขภาพชุมชน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ใช้เล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี
การเงินและบัญชี
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 95 รายการ (ดู : 157) 20 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (Sinopharm) (ดู : 120) 16 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (ดู : 112) 13 ก.ค. 2564
รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 82) 12 ก.ค. 2564
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37) 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลดินแดงลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลลำทับ (ดู : 142) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ "หยุดเชื่้อ เพื่อชาติ" (ดู : 141) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ (ดู : 132) 4 มิ.ย. 2564
การประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ (ดู : 119) 24 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 139) 3 พ.ค. 2564
ปศุสัตว์อำเภอลำทับและทีมงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกันฉีดวัคซีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 106) 4 มี.ค. 2564
มอบสวัสดิการกองทุนฌาปณกิจผู้สูงอายุตำบลดินแดง (ดู : 108) 4 มี.ค. 2564
ประชุมงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินอดงๆ (ดู : 64) 4 มี.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำทับ (ดู : 64) 4 มี.ค. 2564
นำเสนอโครงการจังหวัดกระบี่ให้กับคณะทำงานโซนอันดามัน 6 จังหวัด (ดู : 62) 4 มี.ค. 2564
ช่วยเหลือผู้ไม่มีเจตนารับเงินซ้ำซ้อนในพื้นที่ตำบลดินแดง (ดู : 54) 4 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 (ดู : 163) 1 ก.พ. 2564
คุณหลวงชวนโหวดให้คะแนนความพึงพอใจ (ดู : 116) 1 ม.ค. 2564
ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน อบต.งดใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก (ดู : 86) 8 ธ.ค. 2563
ทีมปศุสัตว์ผู้นำชุมชนร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 56) 24 พ.ย. 2563
"ข้อมูล ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นแและแหล่งเรียนรู้ชุมชน" (ดู : 23) 18 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 25) 18 ต.ค. 2563
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาส์ กษัตริย์ (ดู : 52) 16 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564 - 2566) (ดู : 134) 25 ก.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 28) 10 ก.ย. 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 25) 10 ก.ย. 2563
โครงการพระเยี่ยมโยม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนตำบลดินแดง ร่วมกับ รพสต.บ้านเขาไว้ข้าว สำนักสงฆ์วัดถ้ำขนมโคและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 22) 10 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดล็ก PM2.5 ไฟป่าและหมอกควัน (ดู : 135) 24 ส.ค. 2563
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดินแดง (ดู : 114) 13 ก.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ดู : 19) 10 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ดู : 171) 6 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรือง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 266) 30 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 26) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 250) 29 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 87) 12 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 23) 11 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ (ดู : 179) 10 มี.ค. 2563
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร (ดู : 125) 5 มี.ค. 2563
การประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 209) 3 มี.ค. 2563
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 195) 18 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs