Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  อำนาจหน้าที่
  มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนสุขภาพชุมชน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา
การเงินและบัญชี
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลดินแดงลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลลำทับ (ดู : 74) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ "หยุดเชื่้อ เพื่อชาติ" (ดู : 114) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ (ดู : 110) 4 มิ.ย. 2564
การประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ (ดู : 92) 24 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 116) 3 พ.ค. 2564
ปศุสัตว์อำเภอลำทับและทีมงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกันฉีดวัคซีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 86) 4 มี.ค. 2564
มอบสวัสดิการกองทุนฌาปณกิจผู้สูงอายุตำบลดินแดง (ดู : 83) 4 มี.ค. 2564
ประชุมงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินอดงๆ (ดู : 41) 4 มี.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำทับ (ดู : 45) 4 มี.ค. 2564
นำเสนอโครงการจังหวัดกระบี่ให้กับคณะทำงานโซนอันดามัน 6 จังหวัด (ดู : 42) 4 มี.ค. 2564
ช่วยเหลือผู้ไม่มีเจตนารับเงินซ้ำซ้อนในพื้นที่ตำบลดินแดง (ดู : 36) 4 มี.ค. 2564
คุณหลวงชวนโหวดให้คะแนนความพึงพอใจ (ดู : 94) 1 ม.ค. 2564
ทัมปศุสัตว์ผู้นำชุมชนร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 33) 24 พ.ย. 2563
"ข้อมูล ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นแและแหล่งเรียนรู้ชุมชน" (ดู : 0) 18 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 1) 18 ต.ค. 2563
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาส์ กษัตริย์ (ดู : 32) 16 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564 - 2566) (ดู : 113) 25 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 71) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม - พศจิกายน 2561 และ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2562 (ดู : 73) 20 พ.ย. 2561
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2562 (ดู : 62) 16 ต.ค. 2561
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 68) 21 ก.ย. 2561
ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากคุณสมบัติ ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 73) 6 ก.ย. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม (ดู : 59) 5 ก.ย. 2561
ประกาศ การเพิกถอนรายชื่อคนพิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวน 1 ราย (ดู : 59) 4 ก.ย. 2561
ผลการดำเนินงานตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (ดู : 63) 22 ส.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม (ดู : 56) 3 ส.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส พระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ดู : 57) 19 ก.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน (ดู : 54) 5 ก.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม (ดู : 47) 5 มิ.ย. 2561
ประกาศการรับชำระภาษี ประจำปี (ดู : 69) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์กาารบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 235) 31 ต.ค. 2560
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 106) 18 ต.ค. 2560
รายงานแบบสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (ดู : 55) 29 ก.ย. 2560
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 117) 29 ก.ย. 2560
ผลการแข่งขันโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2560 (ดู : 219) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ดู : 199) 26 เม.ย. 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดินแดง (ดู : 142) 19 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 153) 2 ธ.ค. 2559
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ดู : 220) 14 พ.ย. 2559
ประกาศแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 155) 14 พ.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs