Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 22) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม - พศจิกายน 2561 และ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2562 (ดู : 38) 20 พ.ย. 2561
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2562 (ดู : 27) 16 ต.ค. 2561
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 31) 21 ก.ย. 2561
ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากคุณสมบัติ ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 39) 6 ก.ย. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนสิงหาคม (ดู : 26) 5 ก.ย. 2561
ประกาศ การเพิกถอนรายชื่อคนพิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวน 1 ราย (ดู : 26) 4 ก.ย. 2561
ผลการดำเนินงานตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (ดู : 23) 22 ส.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม (ดู : 21) 3 ส.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส พระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ดู : 33) 19 ก.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน (ดู : 21) 5 ก.ค. 2561
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดินแดง ประจำปี 2562 เดือนพฤษภาคม (ดู : 19) 5 มิ.ย. 2561
ประกาศการรับชำระภาษี ประจำปี (ดู : 39) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์กาารบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 203) 31 ต.ค. 2560
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 74) 18 ต.ค. 2560
รายงานแบบสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (ดู : 28) 29 ก.ย. 2560
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 71) 29 ก.ย. 2560
ผลการแข่งขันโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2560 (ดู : 111) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ดู : 159) 26 เม.ย. 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดินแดง (ดู : 81) 19 เม.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 92) 2 ธ.ค. 2559
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ดู : 159) 14 พ.ย. 2559
ประกาศแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 118) 14 พ.ย. 2559
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 107) 14 พ.ย. 2559
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (ดู : 71) 30 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดินแดง (ดู : 25) 27 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควนยาว (ดู : 22) 27 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง (ดู : 24) 27 ก.ย. 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ดู : 121) 14 ก.ย. 2559
รับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ (ดู : 133) 25 ก.ค. 2559
ประกาศ ปราชชาวบ้าน แพทย์แผนไทยตำบลดินแดง (ดู : 89) 19 เม.ย. 2559
ประกาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (ดู : 69) 15 ก.พ. 2559
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 114) 21 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 117) 10 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 105) 8 ต.ค. 2558
ประกาศข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ปี 2559 (ดู : 96) 23 ก.ย. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs