Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service
  ช่องทางแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานททางจริยธรรม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนสุขภาพชุมชน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ใช้เล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ดินแดง
การเงินและบัญชี
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 75) 5 พ.ค. 2565
อย่าลืมชำระภาษี (ดู : 20) 27 เม.ย. 2565
ลงพื้นที่ ม. 6 ซ่อมประปาและท่อระบายน้ำ (ดู : 14) 26 เม.ย. 2565
บริการทำพาสปอร์ตที่ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่ (ดู : 10) 26 เม.ย. 2565
จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 16) 25 เม.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง บริการรับชำระภาษี - ค่าน้ำประปา นอกสถานที่ ตามรายละเอียดแนบ (ดู : 48) 24 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงเป็นการชั่วคราว (ดู : 168) 3 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรือง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ (ดู : 174) 6 ม.ค. 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 288) 17 ธ.ค. 2564
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156) 30 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1และผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 3) 9 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 2019 (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง (ดู : 207) 1 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 184) 28 ต.ค. 2564
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อเเสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะเเนนระดับ AA (ดู : 247) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 102) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (ดู : 81) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 95 รายการ (ดู : 260) 20 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (Sinopharm) (ดู : 211) 16 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไฟป่าและหมอกควัน (ดู : 221) 16 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ดู : 253) 14 ก.ค. 2564
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (ดู : 203) 13 ก.ค. 2564
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 136) 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน (ดู : 128) 21 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลดินแดงลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลลำทับ (ดู : 236) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ "หยุดเชื่้อ เพื่อชาติ" (ดู : 233) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ (ดู : 225) 4 มิ.ย. 2564
การประกวดโปสเตอร์หรือแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา หัวข้อ (ดู : 212) 24 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 336) 3 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอันตราย (ดู : 104) 28 เม.ย. 2564
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 275) 17 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ (ดู : 263) 9 มี.ค. 2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลดินแดง (ดู : 139) 8 มี.ค. 2564
ปศุสัตว์อำเภอลำทับและทีมงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกันฉีดวัคซีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 196) 4 มี.ค. 2564
มอบสวัสดิการกองทุนฌาปณกิจผู้สูงอายุตำบลดินแดง (ดู : 207) 4 มี.ค. 2564
ประชุมงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินอดงๆ (ดู : 156) 4 มี.ค. 2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำทับ (ดู : 155) 4 มี.ค. 2564
นำเสนอโครงการจังหวัดกระบี่ให้กับคณะทำงานโซนอันดามัน 6 จังหวัด (ดู : 153) 4 มี.ค. 2564
ช่วยเหลือผู้ไม่มีเจตนารับเงินซ้ำซ้อนในพื้นที่ตำบลดินแดง (ดู : 141) 4 มี.ค. 2564
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดินแดงและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 195) 1 มี.ค. 2564
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมการออกกำลังกาย (ดู : 34) 8 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs