Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ 075-818606
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-Service
  ช่องทางแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานททางจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองนค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พ.ศ.2564-2570
  แผนสุขภาพชุมชน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา/ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ใช้เล่นกีฬาได้ตลอดทั้งปี
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ดินแดง
การเงินและบัญชี
 
  รายงานงบการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
 
  กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกัน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนเส้นทางความก้าวหน้า
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
 
นายนิวัต ตัดสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
(089-867-9573)
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
   
    องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  ข่าวรับสมัครงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
   
  ประมวลภาพกิจกรรม  
   
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ฝากความคิดเห็น  
เรื่อง โพสโดย วันที่
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อบต.ดินแดง
   
Q&A
อบต.ดินแดง
แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ
ต่อการให้บริการ อบต.ดินแดง
ระบบอีเมล์สารบรรณ
อบต.ดินแดง
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี 81190 โทรศัพท์ : 075-818606 โทรสาร : - E-mail Address : dindang_60@hotmail.com
  Copyright © 2016. baloy.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs